سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آمــــــــــده ای . . .


انگــــــار آمـــــــــــــده ای . . .

نه...انگارنه....تــــــــــــو به راســـتـــــی آمــــــــــــــــــــده ای . . .

آمده ای باز دستم را بگیری . . . من میدانم....من خوب میدانم. . .

تو آمده ای که مرا ببری . . .آمده ای  رهایم کنی از تمام نخواستنی هایم. . .

آمده ای مرا محکم  در آغوشت بفشاری و بگویی بنده ی من . .

نفس بکــــــــــش. . .عمـــــــیق نفس بکـــــــــش . . 

اشــــــکــــــــ بریز. . .با ســـــــــــــوز اشــــــــــکــــــ بریز . .

آرام بگـــــــــــــــــیر . . .تمام تلاطمت را به دریای دل من بسپار . . . آرام بگیر . . .

آری تو همانی . . .تو آمده ای . . .

من تو را خوبــــــــــ یادم استــــــــــ. . .

یکــــــــ ســـــــــــال..دقیقا یک سال پیش . . کنار حرم بی بی . . . روی زمین . . . فریاد میزدم :

تـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــدای مـــــــــــنـــــــــی . .

آه . . .خـــــــــــــــــدای آدم های بی خدا . . .

تو خـــــــــــــدای من هم هـــــــــســــــتــــــی . .

و تو . . .چه خداوندانــــــه . . .جواب این فریاد خـــــــــــــــیــــــــــــــس را دادی . .

من تو را خـــــــــوب یادم است . .

تو همانی که عرفه ی  مرا معرفت بخشیدی . .

اصلا تو عرفه را برای دل من آفریدی . . .

تو خستگی هایم را شمردی و عرفه ات را سر راهم قرار دادی...

منِ بی سجاده را . . . از بین خاک و خس درد بیرون کشیدی . . .

روی دست هایتـــ برایم سجاده پهن کردی . . .به زبانم آوردی:

یا مونِسَ کل وحــــــــــیـــــــــد . . .

راستی آن وقت ها کسی بی کس تر از من بود ؟

فرو رفته بودم در اغمائی از غربتــــــــــــ. . .

تو مــــــــــرا نوازش کردی . . .تو خدای من . . .

 به لبم  آوردی :

یا حافـــِــــــــــظَ کـــــــــــــلِ غـــــَــــــریــــــبـــــــــــ

آه . .خدای آدم های غرق گنـــــــــــــاه . . .

من تو را خوبــــــــ یادم استــــــــــــــ. .

تو همـــــــــــــانی که در اوج کــــــــــــــفرم . . . نـــــــعــــــــــمـتــــــــ را برایم تفســـــــیــر کردی . . .

انـــــتــــَــــ الذی اَنـعـَمــتـــَـــ

در اوج گــــــنـــــــــــاهــــانم . . . مرا بنده ای مومــــــن جلوه دادی .  .

انتــَــــ الذی ســــَـــتــــَـــــرتــَـــــ

در اوج ذلــــــتـــــــ. . مــــــــــرا "عزیزم" خطـــــابــــــ کردی . . .

انـتـــــَــــ الذی اَعزَزتـَــــــــــ

آه . . خــــــــــــــــــــدای آدم های فراموش شــــــده . .

مــــن تورا خوب یادم اســــــتــــــــــ. . .

و تو مـــــــــــــرا . . .

میدانم...

خوبـــــ بیادم داری . . .

آشنایم . .

هــــنــــــــــــــــوز همــــــان نا ســــــــــپاس عاصــی ام . . .

همـــــــــان نا بنده ی بلاکــــــــش . . .

همان که با تمــــام دهـــــــان خود عــــــهد میبندم و با تمام ذهــــــــن خود فراموش میکنم . . .

انا الذی وَ عَدتــُـــــ

انا الذی اَخلَفتــُــــــ

انا الذی سَهَوتُ

آه خدای من . ..

تو آمده ای . .

برایم باز یکـــــ عـــــــــــــرفه آغـــــــــوش آورده ای . .

یکــــــ عرفه مهربانی . .

یکـــــــ عرفه نوازش. . .

یکــــــ عرفه پنــــــــاه . .

من تورا خوبــــــــ یادم اســــــتــــــــــ . . .

من . . هم . . می آیم . .

-------------------------------------

پ.ن:التماس دعا


خاطره شده دریکشنبه 90/8/15ساعت 3:37 صبحبا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

هــــــرچـــه بزرگـــــتر زشــــتـــــ تـــر . .

هرچه که بزرگتر میشوی  خودت که  زشت میشوی هیچ  . . .

همه چیز هم زشت میشود . .

وقتی بزرگ میشوی چهره ات زشت میشود . . .

صدایت زشت میشود . . .

هرچه زیبا در دنیاست زشت میشود . .

گاز زدن سیب زشت میشود . .

دویدن در خیابان . . زشت میشود . . .

انگشت زدن در ظرف ماست زشت میشود . .

نق زدن زشت میشود . .

بغل کردن عروسک زشت میشود . .

گریه کردن در برابر دیگران زشت میشود..

قهقهه زدن از ته دل زشت میشود . . .

لیس زدن بستنی در کوچه زشت میشود . . .

پوشیدن رنگ صورتی و قرمز و نارنجی زشت میشود . .

ورجه وورجه با کفش های چراغ دار بوق بوقی زشت میشود . .

جیغ کشیدن و پا به زمین کوبیدن و گاز گرفتن هرکس که آزارت داد...زشت میشود . .

زدن بیسکویت در چای تا وقتی که له و خمیر شده در چای حل شود..زشت میشود...

خوابیدن روی پای مادر..زشت میشود...

بغل گرفتن بابا...زشت میشود...

کله معلق زدن روی پشتی های قرمز بزرگ قدیمی زشت میشود...

بالا رفتن از طبقه های کمد دیواری . . . زشت میشود . .

سوارشدن روی بالشت ها و اسب سواری کردن ..زشت میشود . .

خوردن شیر خشک و مکیدن شست . . زشت میشود. . .

هورت کشیدن سوپ داغ و فوت کردن چای و خوردن خامه های شیرینی های خامه ای . . . زشت میشود . .

آویزان شدن به دستگیره ی در اتاقو تاب خوردن ..زشت میشود . .

هدر دادن مایع ظرف شویی و درست کردن حباب های رنگی رنگی با دست . . .زشت میشود . .

زبان در آوردن به همسایه ی روبه رویی با آن دختر پرروی بی تربیتشان..زشت میشود . .

باد کردن یک آدامس بادکنکی و ترکاندن آن با صدای بلند ..زشت میشود . .

بالا کشیدن بینی وخاراندن کله ی مبارک در منظر دیدگان اطرافیان . . زشت میشود . .

و تو بزرگ میشوی . .

و زشت میشوی. .

و همه چیز های بزرگ هم...

در چشمانت کوچک میشوند...

 و زشت میشوند...

میبینید؟

هر لحظه که میگذرد..خیلی چیزها روبه زشتی میرود...

چه دنیای بی ریختی...:(

-----------------------------------

پ.ن:این پستــــ ایــــنجا    ی کی بردم گـــــــــــیــر کرده بود . . .


خاطره شده درچهارشنبه 90/8/11ساعت 8:49 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

کمتر به تو فکر میکنم . . .


این روز ها که پیاده رو هایم عوض شده است . .

و گام هایم سریعتر . . .

_ _ _

کمتر بیادت می افتم . .  .

 این روز ها که . . .

روی نیمکتی از پارک مینشینم..روی یک نیمکت  دیگر...از یک پارک دیگر . . .

و به یک گوشه ی دیگر از  آسمان نگاه میکنم . . .

آخرحالا که تو نیستی

ماه هم  . .دور از جای همیشگی . . . یک طرف دیگر از اسمان کامل میشود . . .

شاید میخواهد نگاهمان . .. وقتی به صورت کاملش نگاه میکنیم . . . با هم برخورد نکند . . .

تو از یک  جای دیگر تماشایش کنی ....من هم از یک جای دیگر . . .

اصلا هنوز ماه شب نیمه را تماشا میکنی؟

 . . .

 آه ... من چقــــدر . . .این((دیگر))هارا دوست دارم . . .

_ _ _

کمتر اشک به گونه ام مینشیند . . .

این روز ها که . .

از قلب های کوچک سرخ . . روی شیشه های ویترین خانه.. خبری نیست. . .

و از غزلواره ها یی که . .  .با سرودن من تب میکردند . . .و روی لبهای تو یخ میبستند. . .

 وقتی که آن ها را . . .ســـــــــــرد میخواندی

_ _ _

کمتر دلم میگیرد. . .

این روز ها که . . .

عروسک های دیگری کنارم هستند . .

و عطر های دیگری  . . .

و کتاب های دیگری  . . .

هنوز نمیدانم چرا خاطره هایم را با خودت بردی ..اما . . .

مواظب  باش آن ها هم دلشان نگیرد . . .

وقتی من نیستم....

یک ((من)) دیگر برایشان بیاور . .  . تا باز خاطره شوند....خاطره هایی دیگر . . .

_ _ _

کمتر تنها میشوم....

این روز ها که . . .تونیستی . . .و خدا هست . . .

هیچ کس نیست . . .و خدا هست . . .

یک خدای دیگر . . . غیر از خدای تو . . . غیر از خدای آن روز های تو . . .

_ _ _

کمتر  کم می آورم . . .

این روز ها که . . . دیـــــــــــــگرهــــــا . . . زندگی ام را پر کرده اند . . .

و من چقدر . . .این "دیگرها" را دوست دارم . . .

وقتی

"دیـــــ ـــــ ــــــگــــــ ـــــ ـــر"

. . تورا به یادم نمی آورند . . 

-------------------------------------------------

 پ.ن:کاش من هم . . .یک من دیگر بودم . .
و حافظه ام . .


خاطره شده دردوشنبه 90/8/9ساعت 5:30 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

تفاوت دارند ...


همه ی آدم ها . .

 در بی تفاوت بودن . . یا نبودن . . .

تفاوت دارند راننده تاکسی ها باهم .. .

من یک راننده را میشناسم که به همه ی مسافر ها میگوید کرایه175 تومانی  200 تومان است . . .

و یک راننده را میشناسم که  از همه 150 تومان میگیرد. . .

آنها باهم شباهت دارند:هیچ کدام 25 تومانی ندارند...

تفاوت دارند راننده اتوبوس ها با هم...

من یک راننده را میشناسم که روی پیشانی اتوبوس زده:

"به کودکان بالای 5 سال کرایه تعلق میگیرد"

و یک راننده اوتوبوس را میشناسم که گوشه ای از پنجره ی اتوبوسش چسبانده:

"لطفا برای کودکان زیر 5 سال کرایه ندهید..."

آنها با هم شباهت دارند:هردو میگویند که کودکان بالای 5 سال حتما باید کرایه بدهند...

تفاوت دارندهمسایه ها با هم .

همسایه ی سمت راستی ما که نانواست هرشب برای اهالی کوچه کمی نان می آورد. . .

و نان های خشک را از بین زباله های همسایه سمت چپمان جمع میکند . .

میگوید گناه دارد . .

آنها باهم یک شباهت دارند:هردو همسایه ی ما هستند...

تفاوت دارند اساتید ما با هم

من یک استاد را میشناسم که شب ها تا دیروقت مطالعه میکند تا هنگام تدریس سوالی از ما بی پاسخ نماند...

و استادی را میشناسم که در طول سال تمام کتاب را دانشجوهایش کنفرانس میدهند و او به انجام کارهای شخصی اش میپردازد. . .

آنها یک شباهت دارند:هردو حقوق میگیرند...

تفاوت دارند آدم ها باهم . .

تفاوت هایی نه چندان بزرگ . . .اما تفاوت هایی با تاثیراتی بزرگ . . .

من خوب میدانم ((25 تومان بخشش)) ضربدر تمام مسافران اوتوبوس با ((25 تومان حرام)) ضربدر ((تمام مسافران اتوبوس)) چقدر تفاوت دارد...

خوب میفهمم وقتی راننده برای مسافرانی که کرایه ی خودشان را یکی در میان میدهند  مینویسد:

"لطفابرای کودکان زیر 5 سال کرایه ندهید ...."

چقدر به شان مردم احترام گذاشته و غیر مستقیم و مهربان آن ها را  تادیب کرده است . .

خوب میفهمم همسایه ی سمت راستیمان چقدر باعث دفع بلا از اهالی این کوچه است . . .

و خوب میدانم چقدر بی برکت است کلاس درسی..که حقوق استادش شبهه ناک است . . .

وخوب تر میدانم...

چقدر باید با تفاوت باشیم....در برابر بی تفاوتی های کوچکی...

که زندگیمان را سخت متفاوت میکنند. . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -

پ.ن:حس میکنم دارم در نوشتن افت میکنم...حس تلخیه...


خاطره شده درسه شنبه 90/8/3ساعت 2:30 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

خـــــــــــــــــدای من . . .

خـــــــــوبــــــــــ شـــــد آفــــــــریدی تـــنهـــایی را . .

وگـــــــرنه اشکـــ هایم فاش و بی ارزش . . .

 چشـــم چشـــم . . زبان به زبان . .

ســــــــرد میشــــــــدند . . .


خوب شد آفــــــــریدی اشـــکــــــ . . . را . . .

وگــــــــــرنه گلــــــــــویـــــم  میشـــکســــــتــــــــــــ . . .

خرد میشــــــــد زیــــر ایـــن بغـــــض هـــای نـــشــــکن . .


خــــــوب شـــــــــد آفـــــــــــریدی بغــــــض را . . .

وگــــــــــــــرنه دلم تــــــــیـــــــــــر میـــــــــــکشیــــــــــد از ایـــــن همــــــه زخــــــــــم . . .

مـــیــســـوخــتــــ  . . .

آتــــشــ میگـــــرفــــتـــــ . . .


خـــــــوبــــــــــ شـــــد آفــــــــــریـــــــدی زخـــــــــم را . . .

وگــــــــــــرنه دلم. . .

در جـــــا . .

. . .جـــــــان میـــداد . . .


خـــــــــــوبـــــ شــــــــــد آفــــــــــریــــــــــدی دلم را . . .

وگــــــــــــرنه  وجــــــــــودم را میشـــکـــــســـــتـــند . . .

روحـــــــــــم را میشـــــــکســــتند . .


خـــــــــــــوبــــــــ شــــد آفـــــــــــــریـــــــــدی مـــــــــرا . . .

وگــــــــــــرنه  . . .

وگــــــــــرنه . . .

وگـــــــــــرنه هیــــــــــچ . . .

بـــــود و نبـــــــودم فرقی ندارد . .

شــــــاید اگر نبودم . .

فقط کمی ((غم))...کم میشد . . . .

شاید . . .

_____________________________________________________________

پ.ن:باید غمگین مینوشتم. . .

 


خاطره شده دریکشنبه 90/8/1ساعت 2:21 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

این پست جهت مشورت است . . .

چند وقتیه  بدجور دارم با خودم کلنجار میرم. .

هی گناهامو تو سر خودم میزنم و خودمو تو سر گناهام. . .

آخرم میشینم سر سجاده و هرچی دلم میخواد به خدا میگم و سرش غر میزنم

میشم طلبکار و میگم پس چرا تو هوامو نداری؟تو مگه خدا نیستی و . . .

احتمالا خداوندم اونوقت با خودش میگه : بنده است داریم؟؟؟!!!

بگذریم..

یادم میاد مامانم هروقت میخواد خواهر کوچکمو مجاب کنه که غذاشو کامل بخوره غذاشو براش قاشق قاشق تقسیم میکنه

یعنی تو بشقابش غذاشو به قسمتای مساوی که هرکدوم تقریبا یه قاشق میشه تقسیمشون میکنه و هربار میگه:

5تاقاشق مونده

حالا چهارتا

حالا 3تا

و...

آبجی کوچیکه ام اینطوری راه میاد و به شوق تموم شدن این قاشقای دونه دونه آروم آروم میخوره. . .

داشتم با خودم فکر میکردم اگه بتونیم ما هم ساعات روزمونو قاشق قاشق  تقسیم کنیم و برای خودمون یادداشت کنیم

که تو هر قاشق ساعتمون چه واجبات و مستحباتی رو انجام دادیم و چه محرمات و مکروهاتی رو ترک کردیم

شاید خـــــوبـــ بودن کمی راحت تر بشه . . .

بعدم به خودمون بگیم که مثلا بابا دمت گرم . . . اینقدر ساعت از روز گذشته و تو فلان گناه همیشگی رو انجام ندادی . . .

یا فلان کار خوب رو انجام دادی . . .

وای که چقــــــــــــــــــــــــدر نشاط بخشه . . .

البته ضمیمه کنم که قربه الی الله باید ضمیمه ی تمام اعمالمون باشه . . .

بعد از اینکه کمی رو روال افتادیم دوست داشتنی های معنوی ثابتی رو تو زندگیمون بیاریم . . .

مثلا هر کدوم از ما با یه دعای خاص مانوس باشیم...

حالا یکی با یه عبارت :"""اللهم اجعلنی فی درئک الحصینه التی تجعل فیها من ترید ""مانوسه . . .

یکی هم با جوشن کبیر و مخلفاتش

اماخود  اینکه وقتی از خودمون میپرسیم من چه دعایی رو خیلی دوست دارم  براش جوابی داشته باشیم.. به نظرم خیلی خوبه...

چپ چپ نگام نکنید....

راستش گاهی با خودم فکر میکنم دو تا کنکوری برای رسیدن به هدف مشخصشون هزار جوراز این  برنامه ها میچینن

تا بتونن بهتر درس بخونن و یه وقت خدای نکرده وسط راه کم نیارن و . . .

اما من شخصا  برای رفتن این راه طولانی و نه چندان آسون کمترین برنامه ای ندارم . . .

صبحم خودش شب میشه و شبم خودش صبح . .  .

به جای اینکه من صبح و شبمو تعیین و تنظیم کنم و تو مشت بگیرمشون . . .

نمیدونم..

شاید این بی برنامگی فقط مشکل منه. . .

پس اگه شما راهکار اخلاقی و عملی برای بهتر خوب بودن دارید برای من ارائه بدید..

و البته نظرتون رو در مورد برنامه پیشنهادیمم بگید....

ممنونم


خاطره شده دریکشنبه 90/7/24ساعت 7:58 صبحبا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

 

. . . رنگ . . رنگ . . رنگ  . . .

 

 

مداد رنگی که باشد همه چیز جور است برای خوب بودن. . .

 

همه چیز مهیاست برای لبخند . . .

 

میشود شب را با مداد سفیدش صبح کرد . . .

 

میشود با یاسی و صورتی اطلسی ها را بویید . .

 

با طلایی اش خورشید را خنداند . .

 

میشود با آبی اش کنار چشمه نشست . . .

 

آبی به سر و صورت زد..حال و هوایی عوض کرد...

 

میشود با یک قرمز خوشرنگ خندید....

 

با سبز روشن روی چمن ها دراز کشید.. . .

 

میشود با مداد سفید دل ابرهارا قلقلک داد. . .

 

با قهوه ای کوهپیمایی کرد . .

 

میشود کمی استراحت کرد...

 

با قرمز چای ریخت و با سفید آبجوش . . .

 

میشود چای نوشید . . .

 

میشود با نارنجی و صورتی زمین را گلباران کرد . .

 

و باسفیــــــــــــــد . . نفس کشـــــــــــــید. . .

 

در هوایی پر از طراوت

 

مداد رنگی که باشد ..همه چیز فراهم است برای زندگی . . .

 

یک زندگی شاد

 

مدادرنگی که باشد  میتوانی روسری خال خالی سر کنی . .

 

 عروسک پارچه ای بغل بگیری . .

 

میتوانی تمام لب هارا منحنی رو به بالا بکشی . .

 

میتوانی بی دغدغه شاد باشی...

 

بی بهانه بخندی . .

 

مداد رنگی که باشد میتوانی خودت را رنگی نقاشی کنی . . .

 

میتوانی به خاکستری های زندگی سفید بچشانی . .

 

 

سیاه هایش را زیر سفید ها محو کنی

میتوانی پس زمینه ی دنیارا صورتی کنی . . آدم هایش را آبی . .

 

بعد هم دنیا را پر از قلب های کوچک قرمز کنی . . .

 

مداد رنگی که داشته باشی میتوانی همه چیز را خیال کنی . . 

 

همه چیز را خــــــــــــــــــــــــ و بــــــــــــــــــ  خیال کنی . .

 

 اگر مداد رنگی نداری . . 

 

تو هم مداد رنگی بخر . . 

................................

چاپ شده در نشریه ی باران


خاطره شده دردوشنبه 90/7/18ساعت 7:29 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

باید نوشت . . .

از زنـــــــــــ ـ ـ ـــدگــ ــ ــ ــــــی . .  .

از جریان متلاطمی که گاهی پاره های چوبی ات را به دست مینشاند و موج موج بالا میبرد

و گاهی تر به زیر میکشاند و سنگ . . سنگ . . . صیقل میدهد . . .

و تو هم چه غرقی بین موج ها و صخره ها و سنگ ها و  . . .

باید نوشت . . .

از زنـــــــــدگـــــــــــی . . .

از زن . . از دوندگی . . .

از نگاه ها . . . از فرار ها . . . از حرف ها...از نشنیدن ها . . .از طعنه ها. . . از به دل نگرفتن ها . . .از صدا ها . . از سکوت ها . . .

از صعود ها...از هبوط ها . ..

باید نوشت . . .

از زنــــــــــــدگــــــــــــــی . . .

از سازی که کوک میکنی و ناکوک میزند . . . سه گاه میخوانی و شور میزند . . .

شاد مینوازی و سنتور میزند . . .جور می چینی و نا جور میزند . .

و تو مینوازی و مینوازی و مینوازی . . . و گوش..نه...دل..نه...جان میسپاری به غمواره هایش . . .

بسکه دل نشین است. . . ساز زندگی...آواز زندگی . .

باید نوشت...

از زنـــــــــــــــــــدگــــــــــــــــــی . . .

از  دست های سردی که به اجبار تو را به آغوش پاییز سپارد . . .و بعد با نفس گرمش به تو بهارمی چشاند  . . .

می آیی نفس تازه کنی . . . که ناگهان . . دفنت میکند . . .

زیر آوار زمستان ها . .

و تو باید نفس بکشی . . .  به یاد بهار . . به امید بهار . . .به عشق بهار . .

باید نوشت . . .

از تکه تکه های تو . . .که در مسیر روزگار جا مانده است . . .

از باغ های جوانی ات . .که بی بهار مانده است . . .

از یک مشت برگ پاییزی  . . . که خش خش خش . . .رسم روزگار را به رخت میکشند . . . .

از یک باغچه گل بنفشه . . . که گلبرگ گلبرگ . . . امید را به یادت می آورند . . .

باید نوشت . . .

از تــــــــ ـــ ـــــــ ــــــ و . .

وقتی میهراسی...میجنگی....میبُری. . .میشکنی . . .برمیخیزی . . .

میجنگی . . میجنگی . . میجنگی . .

می افتی . . .بر میخیزی . ...میخندی . . و فریاد میزنی :

من هستم... . . من میجنگم. . .من زندگی میکنم .. . .

باید نوشت . .

. . . پس مینویسم . . .


خاطره شده درجمعه 90/7/15ساعت 11:6 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

پیش نوشت:سلام...من موقتا  از پیله در اومدم . . .

بیا با هم بازی کنیم     . .

مثلا الان تو مهمان منی     . . .

بــــــَــــــه . ..چه خبر ؟. . .خوش آمدی     . .

از این طرف ها ؟    . . .

خب حالا مثلا من میروم برایت چای و میوه بیاورم     . . .

تو الان باید بگویی:زحمت نکش . . .آمده ام خودت را ببینم . . . چه میکنی با تنهایی؟

بعد من همینطور که از کتری داخل فنجان گل دار آبجوش میریزم میگویم    :

سلامتی . . .میگذرد. . .با تو تنها نیستم     . .

خب حالا مثلا من برای هردومان چای آورده ام و قند و بیسکویت را جلویت میگذارم   . .

بعد تو به من میگویی:هنوز هم قند نمیخوری؟من میگویم:

نه . . چه خوب یادت مانده . . .و بعد بیسکویتی را زیر دندان میگذارم و میگویم:

چایت . . .

بعد مثلا تو چای مینوشی و من زیر چشمی نگاهت میکنم . . .

و بعد چایم را پایین تر از لب هایم میگیرم و زمزمه میکنم:

ممنون که آمدی . . چقدر تنها بودم . ..

بعد تو هم فقط نگاهم میکنی و لبخند میزنی . . . .

بعد من یک هو صدایم را بالا میبرم و با ذوق میگویم نقاشی هایم . . .نقاشی هایم را ندیده ای . . .

و بعد با هیجان میروم سراغ کمدی پر از نقاشی های کودکانه ی قاب گرفته

و همینطور که به زحمت سعی میکنم همه شان را در بغلم جای دهم میگویم:

"یعنی هیچ کس نیامده که ببیندشان "و میخندم . . .

بعد مثلا تو هی دانه دانه میبینی و برایشان ذوق میکنی و قند های قندان در دل من دانه دانه(تر) آب میشود . .

بعد همینطور که تو داری نقاشی هایم را میبینی من بچه گانه باز ذوق میکنم و میگویم :

پرنده ام . . پرنده ام را هم ندیدی

و بعد آرام در قفسش را باز میکنم تا طوطی وار روی دستم بنشیند . .

بعد مثلا تو خوشت می آید..خب؟هی میخواهی نازش کنی . . .من هم مثلا به تو میگویم نترس باتو کاری ندارد. . .

بعد تو اسمش را میپرسی و دلت میخواهد یکی از این ها داشته باشی

و من هم قول میدهم یک دانه اش رابرایت بخرم

و بعد. . .

------------------------------------

یک نفر بیاید با من بازی کند. . .شاید بازی بازی از تنهایی در آمدم. . .خاطره شده درسه شنبه 90/7/12ساعت 12:36 عصربا قلم تبسم بهار دل نگاشته ی شما( ) |

<      1   2      

Design By : Pichak

جاوا اسکریپت